Podmínky soutěže

Pravidla soutěží na www.ctyripe.cz

Soutěže na www.ctyripe.cz, probíhají podle vyhlášení na těchto webových stránkách. Odpovědi na otázky ze soutěží vždy můžete najít na stránkách nebo příspěvcích na www.ctyripe.cz a na stránkách partnera soutěže. Účastník soutěže odpovídá výhradně pomocí formulářů na stránce s aktuální soutěží.

Aktuální termín ukončení každé soutěže a seznam výher je vždy zveřejněn na stránce s aktuální soutěží. Všechny výherce budeme kontaktovat a na předání výher se domluvíme prostřednictvím emailu.

Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je fyzická osoba Petr Pajpach., se sídlem Trávníky 3, 691 52 Kostice, IČ: 70292833 (dále jen „organizátor“). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžního formuláře  dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zaslat vyhrané poukazy výhradně do rukou výherce.  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního formuláře se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví prostřednictvím řádně vyplněného formuláře na soutěžní otázky.
Soutěž začíná dnem zveřejnění na www.ctyripe.cz a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže formuláře došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny na stránce s archivem soutěží.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každy účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže a k zasílání cílených obchodních a propagačních materiálů. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat údaje pro stanovený účel manuálně i automaticky po neomezenou dobu, popř. do doby než účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů. Organizátor je oprávněn poskytnout údaje propojeným společnostem dle ust. § 66 a obchodního zákoníku.